28.11.2013

Sähköistä arviointia iPadin avulla


2. jaksossa lukion englannin 5. kurssin aikana kaikki kurssin sanakokeet  sekä kirjoitelmat tehtiin Edmodo-oppimisympäristössä iPadilla. Opiskelijat laativat kurssin aikana Edmodoon myös tekstiä, kuvaa ja ääntä sisältävän portfoliotyön kurssin aihepiireistä. Kurssin lopuksi portfoliot vertaisarvioitiin sähköisesti.

Lukion saksan kursseilla Edmodo on toiminut sähköisen arviointityökalun lisäksi myös itsenäisen kurssisuorituksen ympäristönä, kurssin aikaisena viestintäkanavana sekä kirjallisten, suullisten tehtävien ja kuuntelutehtävien palautusalustana.

Myös aineenopettajaharjoittelijat pääsivät hyödyntämään ympäristöä syksyn perusharjoittelujaksonsa aikana. He laativat opetusryhmilleen Edmodoon opiskelumateriaalia flipped classroom -ajatuksella kotiopiskelua varten, sekä arvioivat kirjoitelmia ja sanakokeita Edmodon kautta.

Hyviä puolia Edmodon käytössä ovat olleet sen helppokäyttöisyys sekä saatavuus sovelluksena sekä selainversiona. Ongelmia on aiheutunut nettiyhteyden pätkimisestä sekä sovelluksen päivityksistä, jolloin kaikki työkalut eivät ole aina toimineet oletetusti.


                                          Sanakokeen tekoa Edmodossa iPadilla.Lisätietoja: Heidi Äijälä

www.edmodo.com tai ilmaisena sovelluksena mobiililaitteelle27.11.2013

Kurssikoe TaY:n sähköisessä tenttipalvelussa

Keskiviikkona 27.11. järjestettiin lukion uskonnon kurssikoe Tampereen yliopistolla. Tähän ensimmäiseen kokeiluun osallistui vain osa ryhmästä, 10 opiskelijaa. Tampereen yliopiston opetusteknologiakeskus hoiti käytännön järjestelyt ja välittömästi kokeen jälkeen vastaukset olivat kurssin opettajan, lehtori Tuovi Pääkkösen luottavissa.

Kokeeseen osallistuneille lukion opiskelijoille luotiin tenttijärjestelmään kokeilua varten erillistunnukset. Jatkossa tavoitteena on saada järjestelmästä oma versio Normaalikoulua varten. Toisaalta tavoitteena lukiolla on myös tunnushallinnon rationalisoiminen ja eri järjestelmien tunnushallinnan yhdistäminen. Tästä neuvottelut jatkuvat mm. Yliopiston tietohallinnon kanssa.
Opetusteknologiakeskuksen Suvi Junes opastaa lukiolaisia sähköisen tenttijärjestelmän käyttöön.
Kokeen suorittamista olivat seuraamassa lukion rehtori Arja Aalto-Laaksonen ja lehtorit Jukka Favorin ja Tero Luodeslampi. Havaintoja tehtiin mm. järjestelmän helppokäyttöisyydestä ja koetilanteen valvonnan järjestämisestä kamera-/mikrofonivalvonnan avulla.

25.11.2013

Oiva-sovelluksen käyttöönotto aloitettiin Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa syksyllä 2013. Tavoitteena on tarjota työvälineitä abiturienteille, jotka osallistuvat kevään ylioppilaskokeisiin. Jännittäminen ja stressi ovat yleisiä ongelmia.

Tavoitteemme on koota ryhmä kokelaita, jotka harjoittelevat Oivalla noin kuuden viikon ajan parantaakseen stressinsietokykyään ja suorituskykyään kevään kokeissa. Vapaaehtoisista koottava ryhmä työskentelee koulupsykologin johdolla. Ryhmä tapaa kolme kertaa. Ryhmän toimintaa seuraavat professori Raimo Lappalainen  ja tutkijat Päivi Lappalainen ja Kirsikka Kaipainen.

Huoltajien tapaamisessa kerrottiin kokeilun aloittamisesta ja opiskelijat ovat saaneet alkuinformaation opinto-ohjaajan tunneilla. 3.12. ryhmätapaamisessa koulupsykologi kertoo kokeilusta vielä kokelaille.

Digabi-tapahtumassa

Jukka Favorin ja Tero Luodeslampi kävivät 19.11. Lahdessa Digabin järjestämässä tapahtumassa kuulemassa ajankohtaiset kuulumiset sähköisen ylioppilastutkinnon kehityksestä. Tilaisuudessa perehdyimme lähinnä koeympäristön kehittymiseen.

Onnistuimme käynnistämään oman läppärimme muistitikulla olleen käyttöjärjestelmän avulla ja näin saimme esimakua tulevasta. Ympäristöä lupailtiin kevään 2014 aikana lukioihin koekäyttöön kurssikokeieen järjestämiseen.
Kaaviokuva sähkönsyötön järjestämisestä
Kaaviokuva koneiden kytkemisestä ja yhteyksistä
Tapahtuman esitys.

19.11.2013

Sähköisen tenttiakvaarion suunnittelua koulukirjastossa


Norssin koulukirjastoon on suunnitteilla koeympäristö, jossa opiskelijat voivat käydä suorittamassa kurssikokeita sähköisesti koeympäristön aukioloaikojen puitteissa. Koska käyttöön otettava sähköinen koejärjestelmä pohjautuu yliopistolla käytössä olevaan malliin, myös opetusharjoittelijoiden on tulevaisuudessa mahdollista suorittaa omia tenttejään norssilta käsin. Kuva 1. Tämä  koulukirjaston lukunurkkaus muuttuu tulevaisuudessa osaksi sähköistä koeympäristöä.
Kuva 2. Sähköisen koeympäristön sijoittumisen pohdintaa. 

Sähköisen koeympäristön suunnittelupalaveri pidettiin norssin koulukirjastossa pe 15.11. Palaverissa keskusteltiin koeympäristön ominaisuuksista, sijoittumisesta koulukirjastoon sekä koetilanteen käytännön järjestelyistä. Muutostöiden kanssa päästään näillä näkymin etenemään kevätlukukaudella 2014.

Koko kuvassa (kuva 2) näkyvä osa kirjastoa on tarkoitus muuntaa koetilaksi. Kuvassa vasemmalta lukion rehtori  Arja Aalto-Laaksonen,  johtava rehtori Vesa Toivonen, kirjastoamanuenssi Markku Littunen sekä yliopistopalveluiden tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas. Tapaamiseen osallistui myös Heidi Äijälä. Kuvassa myös kirjastoon arkistoitu tietoteknisestä kehityksestä muistuttava muinais-pc.

18.11.2013

LUTO-hankkeen koordinaattoreiden kokous

Normaalikoulujen LUTO-hankkeen koordinaattoreiden kokous Helsingin normaalilyseolla 11.11.2013. Tampereelta paikalla Heidi Äijälä. Samalla myös opiskelijahuollon työryhmien tapaaminen.

Oiva -mielen hyvinvoinnin taidot

Lukion 1. vuosikurssin psykologian ryhmän ja abiturienttien kanssa kokeillaan älypuhelimeen tai tabletiin ladattavaa Oiva-sovellusta.

Oiva on tietoisuustaitoja ja henkistä hyvinvointia edistävä harjoitusohjelma arjen kiireisiin. Se on ensimmäinen hyväksymis- ja omistautumisterapiaan sekä tieteelliseen tutkimukseen pohjautuva suomalainen mobiilisovellus. Oivassa on yli 40 harjoitusta, joita pystyy tekemään helposti vaikka bussissa, nukkumaan mennessä tai kiireisen työpäivän lomassa. Suurin osa harjoituksista on 2-3 minuutin mittaisia ja niitä voi tehdä lukemalla tai kuuntelemalla. (http://oivamieli.fi/)

Lisätietoja rehtori Arja Aalto-Laaksonen ja koulupsykologi Elina Sisso-Hakonen.

29.10.2013

TaY:n sähköinen tenttipalvelu

Kävimme Tampereen yliopiston opetusteknologiakeskukssa Suvi Juneksen vieraana. Tutustuimme Yliopiston sähköiseen tenttipalveluun, joka on Opetusteknologiakeskuksen Moodle-opetusalustan pohjalta kehittämä tietojärjestelmä. Se mahdollistaa perinteisten kirjallisuuskuulustelujen, luentotenttien ja tasotestien toteuttamisen tietoverkon avulla. Lisätietoja järjestelmästä https://tenttis.uta.fi.
Tapaamisessa sovittiin, että Normaalikoulun lukio kokeilee koejärjestelmää soveltuvan lukioryhmän kanssa lukion 2. jakson arviointiviikolla marras-joukukuun vaihteessa.
Tampereen yliopiston sähköisen tentin suorittamispaikkaan tutustumassa. Kuvassa lukion rehtori Arja Aalto-Laaksonen ja Opetusteknologiakeskuksen Suvi Junes

27.10.2013

Hankkeen ydinryhmä

Hankkkeen ydinryhmään hanketta hallinnoimaan ja toimintaa suunnittelemaan valikoituivat
  • Aalto-Laaksonen Arja, lukion rehtori, hankkeen hallinnollinen vastuuhenkilö
  • Äijälä Heidi, lehtori, hankkeen pedagogisen toiminnan koordinointi ja yleiskoordinointi
  • Favorin Jukka, lehtori, hankkeen tekniset osiot
  • Luodeslampi Tero, lehtori, hankkeen tekniset osiot

Alkuvaiheen toimintaa


Kevät 2013
Suunnittelua lukion toiminnan kehittämiseksi

Toukokuu 2013

Neuvotteluja koulun tietoteknisestä infrastruktuurista vastaavan Yliopiston tietohallinnon kanssa. Hankehakemuksen kirjoittaminen.

Heinäkuu 2013

Hankehakemus hyväksytty. Hallinnollista työtä Yliopiston käytänteiden kanssa. Katselmus koulun tietoverkon tilasta ja suunnitelma langattoman verkon kattavuuden ja kuormituksenkeston kehittämiseksi. Ipadien tilaaminen lukion 1. vuosikurssin opiskelijoille.

Elokuu 2013

Hankkeen ydinryhmän kokoaminen, vastuualueet ja hallinnointi. IPadit lukion 1. vuosikurssin opiskelijoille, laitteiden käyttöönotto ja tarvittavien ohjelmien lataaminen latauskorttien avulla. Opettajien iPad-ryhmän kokoaminen, opiskelijoiden iPad-tutorryhmän kokoaminen. Peruskoulutuksia opettajille.

Syyskuu 2013

Yliopistolla tutustumassa sähköiseen tenttijärjestelmään, eNorssi-seminaarissa neuvotteluja Turun normaalikoulun hallinnoiman yhteishankkeen kanssa.